Identiteit en profiel

De Hervormde Gemeente te Aalst is gesitueerd binnen het dorp Aalst, dat een onderdeel vormt van de burgerlijke gemeente Zaltbommel. De inwoners van Aalst vinden hun bestaan voor een klein deel in de agrarische sector en voor een veel groter deel in de diensten- en industriële sector. In de laatstgenoemde sector bevinden zich een steenfabriek en scheepsbouw.

Ook zijn er in Aalst een aantal kleine zelfstandige ondernemers. De meesten verrichten hun werkzaamheden buiten het dorp. Naast de Hervormde Gemeente bestaat er sinds 1 mei 2004 een Hersteld Hervormde Gemeente en lang daarvoor was er reeds een Gereformeerde Gemeente ontstaan. De contacten tussen de Hervormde Gemeente en de twee andere gemeenten zijn gering. Aalst heeft twee scholen, een christelijke en een openbare basisschool. Verder is er een seniorenflat (De Emmahof), een dorpshuis (’t Gement) en een sporthal (De Waayenboogerd). Het verenigingsleven is goed ontwikkeld.

De huidige Hervormde Gemeente te Aalst omvat ongeveer 586 personen, te weten plm. 140 lidmaten, plm. 446 doopleden en plm. 100 leden met wie enige band wordt onderhouden (de vroegere geboorteleden). Het aantal pastorale eenheden bedraagt ongeveer 330. Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, de zogenaamde witte dorpskerk, dateert uit de 12 – 13 eeuw. Het telt 320 zitplaatsen. In de morgendiensten bezoeken gemiddeld 110 personen de dienst en in de avonddiensten komen er gemiddeld 80. Verder is er een verenigingsgebouw, Hervormd Centrum ’t Kruispunt. Daar vindt het jeugd- en verenigingswerk plaats. Ook vinden er in dit gebouw begrafenissen plaats.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente bestaat uit een predikant en zes ambtsdragers:, twee ouderlingen (waarvan er één een bijzondere taak heeft voor de jeugd), twee diakenen en twee ouderling-kerkrentmeesters, aangevuld met een kerkrentmeester en een toegevoegd adviseur kerkrentmeester.

De Hervormde Gemeente weet zich in dankbare gehoorzaamheid gebonden aan de Heilige Schrift. Zij onderschrijft wat hierover beleden wordt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Al decennia lang weet de Hervormde Gemeente zich naast de drie oecumenische belijdenissen verbonden met het klassieke gereformeerde belijden, zoals dat is vervat in de Drie Formulieren van Enigheid. Ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland zal de gemeente deze band met de gereformeerde belijdenissen blijven onderhouden. Daartoe heeft zij het bekende Convenant van de Classis Alblasserdam ondertekend. In praktische zin kan de Hervormde Gemeente gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De erediensten dragen een sober karakter, waarin het volle accent valt op de verkondiging van het Woord van God, de bediening van de Sacramenten, het onderhouden en verrichten van de openbare gebeden en het bevorderen van de onderlinge gemeenschap en dienstbetoon. In de erediensten wordt de Herziene Statenvertaling gelezen en wordt ritmisch gezongen uit de psalmen samen met de Enige Gezangen en de bundel Weerklank (max. 2 per dienst). Tevens worden de klassieke hertaalde formulieren gebruikt.

De prediking vormt het hart van de zondagse erediensten. Zij is niet alleen een objectieve verwoording van de inhoud van Gods Woord maar kent ook subjectieve elementen. Met de toelichtende woorden wordt duidelijk gemaakt dat het christelijke geloof een te ervaren waarheid is en zowel kennis als vertrouwen omvat (Zondag 7, vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus). Het Woord van God is bron en norm voor de prediking. Tevens dient de prediking in overeenstemming te zijn met het belijden en de belijdenissen van de kerk. In de avonddiensten wordt de gemeente daarom ook onderwezen vanuit de Heidelbergse Catechismus of de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

De bediening van het Heilig Avondmaal vindt vier keer en de bediening van de Heilige Doop doorgaans zes keer per jaar plaats. Aan de bediening van het Heilig Avondmaal gaat een dienst van voorbereiding vooraf terwijl er een dienst van dankzegging volgt. Met de doopouders wordt het formulier om de Doop aan de kinderen van gelovige ouders te bedienen doorgenomen. De gemeente vervult haar missionaire en pastorale roeping in het besef dat de daaruit voortvloeiende taken zowel in hun onderlinge samenhang als in hun eigenheid worden behartigd.

De herderlijke zorg (het pastoraat) ten opzichte van elkaar en ten opzichte van anderen krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die omzien naar elkaar en naar anderen, die dit nodig hebben, alsook in de pastorale arbeid van predikant en ouderlingen. De pastorale ouderlingen gaan samen met gemeenteleden die daarvoor middels een bediening zijn aangesteld op huisbezoek. De diaconale zorg in de gemeente en in haar omgeving krijgt gestalte in het leven van de gemeente, door onderling dienstbetoon, voorbeden en dienst der barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld, alsook de arbeid van de diakenen.

De missionaire arbeid in eigen omgeving krijgt gestalte in het leven van de leden van de gemeente, die Jezus Christus met woord en daad belijden, alsook in de missionaire arbeid die door de organen van bijstand wordt verricht. Onder leiding van de kerkenraad wordt in de gemeente door middel van het werk van vorming en toerusting, catechese en jeugdwerk gestalte gegeven aan het voortgaand proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn. Ook in de prediking zal deze vorming en toerusting regelmatig aan de orde komen, aangezien daar de gemeente in al haar geledingen samenkomt.

Het College van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij scheppen en onderhouden de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Kort gezegd, de kerkrentmeesters houden zich bezig met geld, gebouwen en apparatuur. Hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan kerkenraad en gemeente.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.