ANBI - Diaconie

In een zgn. groepsbeschikking ANBI is vastgelegd dat de Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) “algemeen nut beogende instellingen” zijn, dus een ANBI-status hebben. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat giften, legaten en erfstellingen van deze instellingen vrij zijn van schenk- en erfbelasting. De daarvoor benodigde gegevens vindt u op deze pagina.  Zowel voor Kerkbeheer als Diaconie

Publicatiegegevens ANBI van de Diaconie Hervormde Gemeente te Aalst

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Aalst

Adres diaconie Hervormd Aalst:
Kerkstraat 1
5308 KH AALST

RSIN / Fiscaal nummer: 824112957

Kamer van Koophandel: 76335968

Website hervormde gemeente: www.hervormdaalst.eu

Website hervormde gemeente ANBI-deel: www.hervormdaalst.eu/ANBI

Tel. nr. scriba diaconie: 06-29142728

E-mail adres: diaconie@hervormdaalst.eu

Bankrekeningnummer:
NL86 RABO 0326006389

Wij zijn de diaconie van Hervormd Aalst.

Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Als Diaconie willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te helpen bevorderen. Vanuit deze gemeenschap willen we Gods liefde uitdragen in daden en woorden.

We richten ons op onze naaste waarbij de eigen gemeente en de naaste in de samenleving recht hebben op eenzelfde hulpverlening. Bij de samenleving onderscheiden we de kerkelijke, de plaatselijke en de wereldwijde samenleving. In onze maatschappij is in toenemende mate sprake van individualisering en ontkerkelijking. Als gevolg hiervan neemt de stille armoede en eenzaamheid toe terwijl subsidiering van hulporganisaties van overheidswege steeds verder wordt teruggeschroefd. Voor de diaconale werkzaamheden betekent dit dat steeds meer zorg wordt gevraagd. We willen diaconale zorg geven en de gemeenteleden stimuleren in diaconaal bewustzijn ten behoeve van onze naaste (dichtbij en ver weg).

Wij zien het als onze diaconale taak om mensen in nood een helpende hand te reiken en te helpen waar geen helper is. Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor de mensen. We kunnen dit doen door hen te kleden, te voeden en bij te staan en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het helpen bij en verlichten van de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen, dat mensen in de kou blijven staan.

Doel

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele/tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel leden van Hervormd Aalst, als mensen buiten onze geloofsgemeenschap.

Hoe zijn wij bereikbaar?

Het postadres van de diaconie is: Watermunt 25, 5308LS, Aalst

Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats?

Aan het einde van een boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op. De jaarrekening wordt (inclusief de accountantsverklaring) voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de jaarrekening ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Na vaststelling in de Kerkenraad wordt een exemplaar van de jaarrekening aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken gestuurd. Bovendien wordt een samenvatting van de jaarrekening in de gemeente gepubliceerd.

Jaarrekening 2022 Diaconie

Meer informatie over begrotingen en/of jaarrekeningen 

 

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.