ANBI

In een zgn. groepsbeschikking ANBI is vastgelegd dat de Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) “algemeen nut beogende instellingen” zijn, dus een ANBI-status hebben. Het belangrijkste voordeel daarvan is dat giften, legaten en erfstellingen van deze instellingen vrij zijn van schenk- en erfbelasting. De daarvoor benodigde gegevens vindt u op deze pagina.

ANBI Kerkbeheer

Publicatiegegevens ANBI van de Hervormde Gemeente te Aalst

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Aalst

Adres kerkelijk bureau (scribaat):
Hambloksestraat 14
5308 KN AALST

RSIN / Fiscaal nummer kerkrentmeesters: 002570403 (tot 1 augustus 2022) en vanaf 1 augustus 2022 825746280

Website gemeente: www.hervormdaalst.eu

Website gemeente ANBI-deel: www.hervormdaalst.eu/ANBI

Tel. nr. kerkelijk bureau: 0418-641399

E-mail adres: scriba@hervormdaalst.eu

Bankrekeningnummers:
Diaconie; NL86 RABO 0326006389
Kerkrentmeesters; NL31 RABO 0326005439

De Hervormde gemeente te Aalst is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Aalst.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. De Kerkenraad geeft leiding aan de Hervormde gemeente van Aalst.

Het aantal ambtsdragers van de Hervormde Gemeente bedraagt thans zes, te weten, één ouderling (twee vacatures), drie diakenen, twee ouderling-kerkrentmeester en een kerkrentmeester. Tevens hebben de kerkrentmeesters één toegevoegd gemeentelid ter ondersteuning en advisering.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze link vindt u het beleidsplan van onze gemeente; BELEIDSPLAN HERVORMD AALST 2019-2023.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in de jaarrekening is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. In het algemeen zullen de voorgenomen bestedingen voor het komende jaar niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening 2021 Herv. Gem. Aalst

Meer informatie over begrotingen en/of jaarrekeningen

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens vo/.r de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Klik voor meer informatie over Kerkbeheer.


ANBI Diaconie

Publicatiegegevens ANBI van de Diaconie Hervormde Gemeente te Aalst

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Aalst

Adres diaconie Hervormd Aalst:
Maasdijk 120
5308 JE AALST

RSIN / Fiscaal nummer: 824112957

Website hervormde gemeente: www.hervormdaalst.eu

Website hervormde gemeente ANBI-deel: www.hervormdaalst.eu/ANBI

Tel. nr. scriba diaconie: 0418-673286

E-mail adres: acsprong@hervormdaalst.eu

Bankrekeningnummer:
NL86 RABO 0326006389

Wij zijn de diaconie van Hervormd Aalst.

Het college van diakenen bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Als Diaconie willen we Jezus Christus volgen door een gastvrije en begripsvolle geloofsgemeenschap te helpen bevorderen. Vanuit deze gemeenschap willen we Gods liefde uitdragen in daden en woorden.

We richten ons op onze naaste waarbij de eigen gemeente en de naaste in de samenleving recht hebben op eenzelfde hulpverlening. Bij de samenleving onderscheiden we de kerkelijke, de plaatselijke en de wereldwijde samenleving. In onze maatschappij is in toenemende mate sprake van individualisering en ontkerkelijking. Als gevolg hiervan neemt de stille armoede en eenzaamheid toe terwijl subsidiering van hulporganisaties van overheidswege steeds verder wordt teruggeschroefd. Voor de diaconale werkzaamheden betekent dit dat steeds meer zorg wordt gevraagd. We willen diaconale zorg geven en de gemeenteleden stimuleren in diaconaal bewustzijn ten behoeve van onze naaste (dichtbij en ver weg).

Wij zien het als onze diaconale taak om mensen in nood een helpende hand te reiken en te helpen waar geen helper is. Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor de mensen. We kunnen dit doen door hen te kleden, te voeden en bij te staan en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het helpen bij en verlichten van de nood in de wereld. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen, dat mensen in de kou blijven staan.

Doel

Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele/tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel leden van Hervormd Aalst, als mensen buiten onze geloofsgemeenschap.

Hoe zijn wij bereikbaar?

Het postadres van de diaconie is: Maasdijk 120, 5308 JE Aalst.

Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats?

Aan het einde van een boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op. De jaarrekening wordt (inclusief de accountantsverklaring) voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de jaarrekening ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Na vaststelling in de Kerkenraad wordt een exemplaar van de jaarrekening aan het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken gestuurd. Bovendien wordt een samenvatting van de jaarrekening in de gemeente gepubliceerd.

Jaarrekening 2020 Diaconie

Meer informatie over begrotingen en/of jaarrekeningen

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.