Sacramenten

Heilige Doop

De bediening van het sacrament van de Heilige Doop vindt – indien nodig – vijf à zesmaal per jaar plaats, als regel in een morgendienst. Uitgangspunt van het beleid van de kerkenraad rond het sacrament van de Heilige Doop is dat er, bij aanvraag door ouders, wordt gedoopt. Kinderen van gelovige ouders behoren immers gedoopt te wezen.

Inleveren trouwboekje

Enkele weken voor de doopbediening wordt in de kerkbode en kanselafkondiging bekend gemaakt op welke dag uiterlijk de trouwboekjes bij de scriba van de kerkenraad ingeleverd dienen te zijn.

Doopbezoek

In het begin van de eerste week na de indiening van de trouwboekjes worden de ouders door de predikant en een ouderling bezocht. Bij dit bezoek wordt verwacht dat beide ouders thuis zijn.

Watermerk, jij en je doop

Bij dit bezoek wordt een exemplaar uitgereikt van het dagboekje geschreven door Ds. Wim Markus met als titel: ‘Watermerk, jij en je doop’, met het verzoek dit ook de dagen voor de doopbediening te lezen.

Gespreksthema’s voor het doopbezoek

Het gespreksthema van het doopbezoek is het onderzoek naar het geloof en de bijbelkennis van de ouders, met als bijbels uitgangspunt dat kinderen van gelovige ouders behoren gedoopt te wezen en dat geloof en kennis van Gods Woord niet zijn te scheiden. Bij ouders die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd dient er sterk op te worden aangedrongen om belijdeniscatechese te gaan volgen en Gods grote Naam ook in het midden van de gemeente te belijden. Dit vanuit het oogpunt dat wie begeert te antwoorden op de vragen die voor de bediening van de Heilige Doop worden gesteld ook begeert te antwoorden op de vragen die bij het doen van openbare belijdenis van het geloof worden gesteld.

Doop en kerkgang

Waar nodig dient ook de kerkgang ter sprake te worden gebracht. Hierbij is het uitgangspunt dat de kerkenraad er van uitgaat dat ouders die de doop voor kinderen begeren niet alleen bij het Woord van de Heere grootbrengen, maar hen ook voorleven in de kerkgang tot versterking van het geloof en vermeerdering van de kennis van Gods Woord en het trouw meeleven met de gemeente des Heeren, niet alleen tot heil van de kinderen, maar ook tot heil van de ouders zelf.

Doopzitting

In de week die aan de zondag van de bediening vooraf gaat, worden beide ouders verwacht. Tijdens de doopzitting, die in de regel een avond duurt, wordt het doopformulier besproken. Ook is er gelegenheid tot nader gesprek. Bovendien worden de praktische zaken rond de doopdienst met elkaar doorgesproken. De doopouders wordt verzocht hun Bijbeltje met formulieren (doopformulier) mee te brengen.

Pastorale zorg na de doop

Het pastoraat na de doopbediening berust bij de predikant en de ouderling. Deze bezoeken regelmatig de ouders die de laatste jaren een kind ten doop hebben gehouden. De ouderling bezoekt na ongeveer 3 maanden de ouders die een kind ten doop hebben gehouden.

Doopcatechese

Ouders, die het sacrament van de Heilige Doop voor hun kind(eren) begeren, worden geacht een avond doopcatechese te volgen, die gericht is op de vragen rond opvoeding en gezin. Beide ouders dienen daarbij aanwezig te zijn! Zo helpen we elkaar ons jawoord gestalte te geven. De doopcatechese wordt één- of tweemaal per jaar gegeven (afhankelijk van het aantal gedoopte kinderen in de laatste periode). Op deze avonden worden niet alleen ouders verwacht die reeds een kind hebben laten dopen maar ook ouders, die een kind verwachten zijn welkom. De doopcatechese wordt in de regel gegeven door de predikant. De doopcatechese is geen vervanging van, maar juist een aanvulling op de kerkgang!

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar in het midden van de gemeente gevierd.

Voorbereiding/viering/dankzegging

Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalsviering wordt in een van de diensten (doorgaans de morgendienst) voorbereiding op het te vieren Avondmaal gehouden. Tijdens deze dienst wordt ook het eerste deel van het Avondmaalsformulier gelezen. De viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal heeft plaats in de daaropvolgende morgendienst. In de avonddienst wordt de dankzegging (nabetrachting) gehouden.

Censura Morum

Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad Censura Morum gehouden. U kunt tot dinsdagavond 20.00 uur, voorafgaande aan de viering, contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.

Welkom!

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.